กลยุทธ์การสร้างความร่ำรวยและมั่งคั่งจากการการเช่าอสังหาริมทรัพย์ | www.bestmart.info 

ประกาศอัพเดท

กลยุทธ์การสร้างความร่ำรวยและมั่งคั่งจากการการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ลงประกาศเมื่อ 22 พ.ค. 2563 อัพเดทล่าสุด 22 พ.ค. 2563 12:42:21 น. เข้าชม 8 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ


VRent วีเร้นท์

กลยุทธ์การสร้างความร่ำรวยและมั่งคั่งจากการการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

โดย ดร.บุญชนะ บุญเลิศ - ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ

---------------------------------------------------------------------------------บทที่ 1 ภาพรวมความเป็นมาแนวคิดความหมายและความสำคัญของธุรกิจการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย


1.1 ความเป็นมาของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันตั้งแต่อดีตกาลที่ผ่านมาประเทศไทยเดิมชื่อประเทศสยาม การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ได้มีการทากันเป็นกิจลักษณะเหมือนเช่นในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เจ้าที่ดินมักจะใช้ที่ดินเพื่อการแบ่งปันที่ดินให้ข้าทาสหรือบริวารอยู่อาศัยและทำมาหากินกันฟรี ๆ เสียมากกว่าเพราะกิจการค้าขายในอดีตไม่ได้มีมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการแลกเปลี่ยนกัน เช่น คนมีปลาก็เอาปลามาแลกข้าว หรือมีผักก็เอามาแลกปลา หรือแลกเนื้อกันไปทำกินเป็นอาหาร และกินกันตามสภาพของชาวชนบททั่ว ๆ ไป ในบางครั้งเจ้าที่ดินก็อาจให้เช่าด้วยการเก็บค่าเช่าเป็นข้าวเปลือกที่ปลูกได้จากท้องนาของตนเองแทนค่าเช่านา เป็นต้น แต่เมื่อถึงยุคกลางกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มจะมีข้อพิพาทการแย่งที่นากันมากขึ้นระหว่างเจ้าของนากับบริวาร หรือผู้เช่า หรือผู้บกุรุกที่นา เพราะการครอบครองที่นา ก็ยังมิได้มีการปักเขตแดนชัดเจนเหมือนกับการออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินเหมือนเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 จึงได้ตรากฏหมายเกี่ยวกับการซื้อขายการแลกเปลี่ยน และเช่าจำนองจำนำขึ้นมาใช้โดยใช้ชื่อว่ากฏหมายแพ่งและพาณิชย์ในปี 2467 และได้มีการแก้ไขกฏหมายนี้อีกครั้งเมื่อปี 2471 ซึ่งประเทศไทยก็ได้ใช้กฏหมายฉบับนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ภายหลังจากตรากฏหมายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังที่กล่าวมาข้างต้น คดีความหรือข้อพิพาทเกี่ยวการครอบครองการแย่งกรรมสิทธิ์ และข้อตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการเช่าต่างๆ ก็ลดน้อยลง และมักจะมีการทำหนังสือสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรในการตกลงการเช่าไว้ค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อมาถึงยุคสมัยปัจจุบันนี้ เนื่องจากที่ดินซึ่งได้กลายมาเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากต่อการอยู่อาศัยการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงเกษตรกรรมอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม และมีการสะสมอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กันมากขึ้น เพราะมันคือสิ่งที่จะสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งจากการทำการค้าขายการให้เช่า และเกิดเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และสำคัญต่อการค้าการลงทุนของนักธุรกิจนักพัฒนานักบริหารอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ๆ จึงเกิดมีการกว้านซื้อที่ดินกันมากขึ้น ส่วนผู้ที่ด้อยโอกาส หรือผู้ยากไร้ก็มักจะขายที่ดินของตนเองไปให้แก่นายทุนมากขึ้น ๆ จนพบว่าปัจจุบันคนไทยไม่มีที่ดินทำกิน หรือไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองกันหลายล้านครัวเรือนทั่วประเทศเลยทีเดียว และทางราชการเองจึงได้ออกกฏหมายจัดสรรที่ทำกินให้แก่เกษตรกรคือ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และยังได้จัดหาที่อยู่อาศัยเป็นบ้านราคาถูก ในนามของการเคหะแห่งชาติให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เป็นต้น เนื่องจากที่ดินคืออสังหาริมทรัพย์ ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และหายาก และมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จึงเกิดแนวคิดการค้าการลงทุนในที่ดินโดยมีการนำที่ดินออกมาจัดสรรแบ่งเป็นแปลง ๆ ขนาดเล็กไม่กี่ไร่เพื่อทำเกษตรกรรมและบางส่วนได้มีนักธุรกิจนำมาจัดสรรเพื่อก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีการจัดสรรที่ดินพร้อมบ้านพักอาศัยให้ประชาชนได้จับจองเป็นเจ้าของมากขึ้น ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละชุมชนทั้งในชนบทและภายในเมืองและย่านพาณิชยกรรมย่านอุตสาหกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ที่ดินยังถูกนำมา ก่อสร้างเป็นคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล สำนักงาน คลังสินค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และอื่น ๆ อีกมายมาก เป็นต้น


ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า การให้เช่าที่ดิน หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความสำคัญมากพอ ๆ กับการซื้อขายอย่าง แน่นอน เพราะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีต้นทุนที่สูงมาก ๆ ผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ หรือประชาชนผู้มีรายได้น้อยจะไม่สามารถถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวนั้นได้เลย การเช่าจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้มีทุนทรัพย์ไม่มากพอได้ใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัย และใช้สำหรับการทำมาค้าขายได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป
1.3 ความหมายของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในฐานะเราท่านรับรู้มาน่าจะหมายความถึงการให้เช่าบ้าน เช่าที่ดิน เช่าห้องชุด เช่าสำนักงาน เช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า เช่าอาคาร เช่าโรงแรม เช่ารีสอร์ท เช่าอพาร์ทเม้นท์ เช่าโกดังคลังสินค้า เช่าโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ความเข้าใจความหมายข้างต้นของท่านผู้อ่านนั้นถูกต้องแล้วครับ นอกจากนี้ยังมีกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา537-มาตรา571ซึ่งได้บัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์ที่จะให้เช่า ระยะเวลาการเช่าอัตราค่าเช่า ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการเช่า สิทธิความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า และผู้เช่าตลอดจนการระงับสิ้นไปของสัญญาเช่าซึ่งท่านผู้อ่านที่สนใจค้นคว้าหาความรู้ อาจจะค้นคว้าจากกฏหมายดังกล่าวได้โดยง่ายดายในหลากหลายโอกาสนะครับ
1.4 ความจำเป็นและความสำคัญของการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ความจำเป็นของการถือครองอสังหาริมทรัพย์ นับว่าสำคัญต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติครับ มนุษย์ทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัยอันเป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ของการดำรงชีพ นอกจากนี้มนุษย์เป็นผู้ที่ต้องมีอสังหาริมทรัพย์เป็นสถานที่ประกอบอาชีพหาเลี้ยงชีวิต และมนุษย์ที่ฉลาดเฉลียวก็มุ่งเข้าสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นธุรกิจการค้าการขายการลงทุนในเชิงพาณิชยกรรรม เกษตรกรรมอุตสาหกรรม ดังจะพบเห็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเต็มบ้านเต็มเมืองและสูงเฉียดฟ้าในเมืองหลวงในเมืองสำคัญ ๆ และบริเวณรอบนอกเมืองเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า จึงถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ครอบครองเพื่อธุรกิจการค้าการขายการลงทุนอย่างยิ่งยวด


บทสรุป

ในบทความชิ้นนี้เพื่อที่จะบอกคุณผู้อ่านว่า อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างไร มีแนวคิดเกี่ยวกับการเช่าอย่างไร ความสำคัญและความจา เป็นในการเช่าอสังหาริมทรัพย์มีอยู่อย่างไรบ้าง

โปรดคอยติดตามสาระเนื้อหาที่เข้มข้น ๆ ในตอนต่อไปนะครับ

ดร.บุญชนะ บุญเลิศ


#vrent #vrentco #vrentth #vrenten #global #rentals #rentsomething #rent #renthome #rentcar #rentmotorcycle #rentbuilding #rentcondo #rentoffice #rentland #เช่าบ้าน #เช่าออฟฟิศ #เช่าอาคาร #เช่าโรงงาน #เช่ารถ #เช่ามอเตอร์ไซค์ #กลยุทธ์ #ร่ำรวย #มั่งคั่ง #อสังหาริมทรัพย์ #wealth #strategies #from #rent #ความสำคัญ #การเช่าอสังหา #importance #rental #businessติดตาม VRent ได้ที่

Tel : 0876323333

Website : vrent.co

Facebook VRent วีเร้นท์ TH : facebook.com/vrentth

Facebook VRent En : facebook.com/vrent.co

Instagram : instagram.com/vrent.co

LINE@ : @vrent.co

Email : info@verent.co


#vrent #vrentco #vrentth #vrenten #global #rentals #rentsomething #rent #renthome #rentcar #rentmotorcycle #rentbuilding #rentcondo #rentoffice #rentland #เช่าบ้าน #เช่าออฟฟิศ #เช่าอาคาร #เช่าโรงงาน #เช่ารถ #เช่ามอเตอร์ไซค์ #ต้องรู้ #ลักษณะของสัญญา #ค่าเช่า #ระยะเวลาเช่า #เงินมัดจำ #เงื่อนไขการดูแลบ้าน #เงื่อนไขการอยู่อาศัย #การผิดนัดชำระ #สัญญาค่าจอง #ชำระสาธารณูปโภค #ค่าส่วนกลาง #renttips #Monthlyrent #rentingperiod #deposit #responsibility #tenant #default #reservation #utilitybill #commonfee


แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

โคลด์พลาสติก, Cold plastic, สีโคลด์พลาสติก, วัสดุโคลด์พลาสติก

(ลงประกาศฟรี สมุทรสาคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรวัตถุดิบ วัสดุ เคมีภัณฑ์ 2 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

VRent วีเร้นท์ TH ขายอะไร ขายใคร ขายอย่างไร ในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย ดร.สมพล รัชตพิมลชัย

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ 2 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

จำหน่ายกรอบแว่นตา แว่นวินเทจ พร้อมตัดเลนส์กรองแสง

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - จิวเวลลี่ เครื่องประดับแว่นตา 2 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

www.ohobaby.com

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 24 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 250 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก pvc, คอกกันเด็กราคาถูก, ไม่ใช้น๊อต ไม่ใช้กาว แข็งแรงทนทาน ไม่ล้มไม่โยก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 14 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 237 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก มีของพร้อมส่ง

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 257 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็ก, ขายคอกกั้นเด็ก, คอกกั้นเด็กราคาถูก, คอกกั้นเด็ก pvc, ที่กั้นเด็ก, รั้วกั้นเด็ก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 226 ครั้ง

จำหน่ายคอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 13 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 195 ครั้ง

www.ohobaby.com ขายคอกกั้นเด็ก pvc มีของพร้อมส่ง จัดส่งทั่วประเทศ สำหรับหัดยืน และเดิน

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กอื่นๆ 12 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 207 ครั้ง

ทางเข้า lsm99 อัพเดทใหม่ปี 2020

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - กีฬาอื่นๆ 2 ก.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : VRent
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 22 พ.ค. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 22 พ.ค. 2563 12:42:21 น.
  • ที่อยู่ : facebook.com/vrentth
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0876323333
  • Email : info@verent.co

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน